Ondernemen & Bedrijfsvoering

nieuwe businessmodellen

Bedrijven en ondernemers vormen het productieve hart van onze samenleving en economie. Met het organiseren van ‘arbeid en kapitaal’ produceren de diverse sectoren tal van producten en diensten die ons leven makkelijker en aangenamer maken. Als een van de drie hoofdrolspelers (burgers, bedrijven en overheid) in onze samenleving, en daarmee voor een economietransitie, zijn ondernemers cruciaal in het laten zien hoe onze economie op een nieuwe manier kan gaan werken.

Werken vanuit ‘brede welvaart’ of ‘nieuwe economie’ betekent werken vanuit andere waarden, doelen en uitgangspunten dan tot nu toe gebruikelijk binnen het bedrijfsleven. Het is een verandering die doorwerkt in de missie en strategie van de onderneming, de financieringsmogelijkheden, de manier waarop processen worden georganiseerd en aangestuurd, de wijze waarop samenwerking in de keten plaatsvindt, de manier waarop verantwoording en verslaglegging wordt gedaan en, niet in de laatste plaats, op de cultuur en leiderschapsstijl die binnen een organisatie heerst.

Veel bedrijven en (sociaal) ondernemers zijn, ondersteund door of in samenwerking met maatschappelijke en belangenorganisaties, desondanks actief bezig met het aanpassen van hun organisatie en bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door een start te maken met een circulaire bedrijfsvoering. Veel organisaties die zich hebben aangesloten bij MVO Nederland, de beweging voor maatschappelijk ondernemen in Nederland, zijn vaak koplopers in Nederland. Hun ideeën en wensen zijn samengebracht in de zeven punten van de Nieuwe Business Agenda voor een nieuwe economie en in de inbreng voor de Tweede Kamer Verkiezingen van 2021.

Belangenorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW hebben begin 2021 na uitgebreide dialoog met hun leden aangegeven dat zij kiezen voor de koers richting Brede Welvaart, dat zich richt op het bereiken van een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk te maken. Hun agenda ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’ is vervat in 10 punten.

Individueel initiatief van gedreven ondernemers alleen is niet genoeg om het bedrijfsleven hun rol te kunnen laten invullen in de economietransitie. De competitieve aard van de markt vraagt om een ‘level playing field’ op, ten minste, Europese schaal. Daarom heeft de Europese Unie, als onderdeel van de Green Deal, een ‘Taxonomy for Sustainability & ESG‘ ontwikkeld, zodat de spelregels voor iedere ondernemer in Europa gelijk zijn (linkt naar onderdeel Democratie & Politiek).

Doelen

Spelers die actief werken aan de benodigde veranderingen in dit gebied geven o.a. de volgende gewenste veranderingen en/of doelen aan:

  • Koerswijziging naar brede welvaart/nieuwe rijkdom waarbij positieve maatschappelijke impact op gelijke voet staat met financiële gezondheid van de organisatie.
  • Echte prijzen, dus inprijzen van huidige ecologische en sociale schade die volgens huidige bedrijfseconomische principes als ‘externaliteiten’ buiten beschouwing worden gelaten.
  • ESG (Environment/Ecologie, Social en Governance) als ‘bare minimum’
    • Ecologische waarde: klimaatneutrale en circulaire economie, biodiversiteit, groene energie;
    • Sociale waarde: inclusief ondernemen, transparante ketens (o.a eerlijke ketens, zonder misstanden in fabrieken en op plantages).
  • Verandering naar brede welvaart wordt ondersteund door nieuwe technologie en digitalisering, Europese samenwerking, inkomenszekerheid en het Rijnlandse model.
  • Wereldwijde geharmoniseerde accounting-standaarden die de bijdrage van organisaties aan ‘brede welvaart’ reflecteren.