Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Connect4Value die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten;
 • Opdrachtgever: De persoon, onderneming, organisatie of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
 • Diensten: Alle door Connect4Value aan de Opdrachtgever geleverde producten en diensten die het onderwerp van de Overeenkomst vormen, waaronder organisatieadvies en – begeleiding, training, coaching en andere vormen van begeleiding, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht;
 • Overeenkomst: iedere tussen de Opdrachtgever en Connect4Value tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de deelname van de Opdrachtgever of diens werknemers aan of de opdracht tot het uitvoeren van cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen, dan wel de opdracht tot advisering, coaching en interventies in de ruimste zin van het woord, alsmede iedere (rechts)handeling ter voorbereiding en/of ter uitvoering van de Overeenkomst
 • Deelnemer: Degene die namens de Opdrachtgever deelneemt aan een begeleidings-, advies- of trainings-, of coachingstraject, indien degene niet zelf de Opdrachtgever is.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connect4Value diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 2. Niet alleen Connect4Value maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de Opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever;
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Connect4Value uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Offertes

 1. De door Connect4Value gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Aan kennelijke verschrijvingen en/of fouten in de offerte kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 2. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Connect4Value is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Connect4Value beschikbare informatie.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met Connect4Value gesloten overeenkomsten leiden voor haar tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Connect4Value gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Connect4Value verlangd kan worden.;
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Connect4Value het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden;
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Connect4Value aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Connect4Value worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Connect4Value zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen;
 4. Connect4Value is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Connect4Value is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5. Contractduur en opzegging

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in acht te nemen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Connect4Value zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
 3. De Opdrachtgever is gerechtigd ingeval van verhindering een vervanger te laten deelnemen aan de training waarvoor hij zich heeft ingeschreven, tegen het overeengekomen tarief.
 4. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Connect4Value de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Connect4Value daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
 2. Aan de opdracht zal door Connect4Value niet zonder toestemming van de Opdrachtgever extern gerefereerd worden.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Connect4Value ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Connect4Value houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Connect4Value zijn de Opdrachtgever en deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van de ter beschikking gestelde zaken te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen
 3. Connect4Value behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Connect4Value aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
 2. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Connect4Value gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden;
 3. Ingeval van betalingsverzuim is de Opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Connect4Value en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Connect4Value onmiddellijk opeisbaar zijn;
 5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
 6. Als van Connect4Value meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan zij voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

 

Artikel 10. Incassokosten

 1. In geval Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Connect4Value aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is Opdrachtgever aan Connect4Value buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
  1. Voor zover Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Connect4Value aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Connect4Value wordt voldaan;
  2. Voor zover Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Connect4Value aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Connect4Value aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Connect4Value;
 2. De aansprakelijkheid van Connect4Value is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Connect4Value of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Connect4Value aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Connect4Value afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Connect4Value in verband met die verzekering draagt;
 5. Elke aansprakelijkheid van Connect4Value voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 12. Annulering en  beëindiging van de overeenkomst

 1. Connect4Value heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coaching traject te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Connect4Value betaalde bedrag;
 2. De Opdrachtgever voor een training of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een training of coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
 3. Annulering door de Opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de Opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject te voldoen;
 4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject is Connect4Value gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag;
 5. Ingeval de Opdrachtgever, dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Connect4Value, anders rechtvaardigen;
 6. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Connect4Value gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 90 euro. Indien de Opdrachtgever dan wel de aangewezen deelnemer niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd;
 7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

Artikel 13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van de ene partij jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van een partij kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: ziekte of ontoereikende beschikbaarheid van trainers en adviseurs en/of wanprestatie bij of vertraging aan de zijde van toeleverancier(s) van Connect4Value en bij door Connect4Value in verband met de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden dan wel hun personeel.
 2. Partijen behouden zich beide het recht voor jegens de andere partij om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet. Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op (enige) schadevergoeding, ook niet als Connect4Value als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 3. Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, is ieder van partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en zal door Connect4Value met inachtneming van lid 4 van dit artikel het factuurbedrag worden gerestitueerd, tenzij deze ontbinding plaatsvindt nadat de opdracht op verzoek van de Opdrachtgever de is verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt.
 4. Connect4Value is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.
 5. De partij die meent in overmacht te verkeren, dient de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 14. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Connect4Value wordt aan Connect4Value toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Connect4Value uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
 2. Met het akkoord gaan van onze Algemene Voorwaarden heeft Opdrachtgever ook kennis genomen van de Privacy Verklaring van Connect4Value.

 

Artikel 15. Klachten en Geschillenbeslechting

 1. Een klacht dient schriftelijk aan Connect4Value te worden gericht, op straffe van verval van recht van klagen, binnen een week na beëindiging van de opdracht c.q. deel van de opdracht. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen die termijn ontdekt kunnen worden dienen uiterlijk binnen tien dagen na ontdekking ofwel redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, schriftelijk aan Connect4Value te worden gemeld, zulks op straffe van verval van het recht tot klagen.
 1. Connect4Value neemt binnen twee weken na ontvangst van de klacht contact op met de Opdrachtgever om een afspraak te maken over de afwikkeling van de klacht. De Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever geen aanspraken terzake. Indien de klachten ongegrond zijn gebleken, zijn de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van de Opdrachtgever. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 1. Connect4Value zal het resultaat van de beslissing schriftelijk meedelen aan de Opdrachtgever.
 2. Op iedere overeenkomst tussen Connect4Value en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
 3. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Connect4Value gevestigd is, onverminderd het recht van Connect4Value zich te wenden tot een andere, op grond van de wet, bevoegde rechter.

 

Contactgegevens

Connect4Value

t.a.v. O.M. Bollen

Satijnvlinder 57

3544 VX Utrecht

06-41032006

info@connect4value.nl

www.connect4value.nl

KVK 73425265

BTW NL103872838B02

IBAN NL51 KNAB 0258 2366 55

 

Versie januari 2019